Algemene voorwaarden

//Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2019-01-05T22:03:52+01:00

Algemene voorwaarden van de Kliniek voor Cosmetische Tandheelkunde Arnhem gevestigd te Arnhem.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cliënt: de persoon die aan de Kliniek voor Cosmetische Tandheelkunde Arnhem hierna te noemen KCTA opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige werkzaamheden (behandelingen).
 2. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan cliënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de opdracht van cliënt verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de client van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem en KCTA en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen cliënt en KCTA, waarop KCTA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. de overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de getekende akkoordverklaring/informed consent door KCTA ontvangen is, dan wel nadat een cliënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling. Dit geldt ook als men bij de eerste afspraak instemt met het vervaardigen van gebitsmodellen.
 2. De door KCTA gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende het lopende kalenderjaar tenzij anders aangegeven.

Uitvoering opdracht

 1. KCTA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels opgesteld door de KNMT.
 2. KCTA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. KCTA heeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.
 3. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Geheimhouding en Exclusiviteit

 1. KCTA is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan KCTA door cliënt te beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 2. KCTA is gerechtigd informatie die men verkregen heeft te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. KCTA zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

Overmacht

 1. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, bijvoorbeeld ziekte behandelaar en die niet aan KCTA zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of de politieke stakingen in het bedrijf van KCTA; onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan KCTA afhankelijk is; algemene vervoersproblemen. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 2. Als een omstandigheid intreedt, nadat KCTA haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft KCTA nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.
 3. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van KCTA opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Als KCTA op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien KCTA slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

Declaratie

 1. De cliënt die de declaratie betaald is gehouden aan de navolgende bepalingen:
 2. De cliënt dient de declaratie geheel of gedeeltelijk voor het begin van de werkzaamheden door KCTA te voldoen. De hoogte van de vooruitbetaling wordt hierna bepaald. KCTA heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan de KCTA heeft gedaan.
 3. Het resterende bedrag moet worden betaald voorafgaand aan de vervolgbehandelingen. In elk geval dient het resterende bedrag betaald te zijn voor plaatsing van de werkstukken.
 4. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot minimaal 24 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan cliënt in rekening gebracht. De behandelingskosten worden berekend als € 50,00 per half uur. KCTA heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.
 5. Betalingen moeten plaatsvinden in contant geld of middels pinbetaling, ter kantore van KCTA of door middel van een betaling (bijschrijving) op een door KCTA te noemen rekeningnummer.
 6. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de behandelingsovereenkomst indien de vooruitbetaling, als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet door KCTA ontvangen is.
 7. Als cliënt in gebreke blijft met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan heeft KCTA het recht haar vordering ter incasso uit handen te geven. De daarmee gemoeide kosten, zowel in en buiten rechte, komen dan voor rekening van cliënt.

Garantie

 1. Een garantietermijn van 5 jaar geldt voor behandelingen met facings/kronen.
 2. Indien en voor zover er sprake is van een garantietermijn langer dan 1 jaar geldt het navolgende: de garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens navolgende staffel. Het eerste jaar wordt 100% van de kosten door de garantie gedekt, in het tweede jaar wordt 80% van de kosten door de garantie gedekt, in het derde jaar wordt 60% van de kosten door de garantie gedekt, in het vierde jaar wordt 40% van de kosten door de garantie gedekt, in het vijfde jaar wordt 20% van de kosten door de garantie gedekt. Onder “kosten” wordt in dit artikel H.2 verstaan het bedrag dat KCTA normaliter in rekening zou hebben gebracht (materiaal en honorarium); de cliënt dient derhalve bij toepasselijkheid van de staffel het restant (d.w.z. kostprijs als hier bedoeld minus de garantie) te voldoen, zulks met inachtneming van de betalingsvoorschriften uit hoofdstuk G. van deze voorwaarden.
 3. De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk.
 4. Indien een werkstuk onder garantievoorwaarden volledig is vervangen, valt deze vervanging onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn.
 5. Als Voorwaarde voor de garantie geldt dat cliënt voor zijn of haar rekening ten minste één maal per 12 maanden het gebit laat controleren door een algemeen tandarts van de KCTA. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is KCTA niet aansprakelijk voor schade, welke cliënt mogelijk lijdt.
 6. Defecten en/of benodigde reparaties aan door KCTA vervaardigde werkstukken of onderdelen daarvan, veroorzaakt door normale slijtage en/of door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, nagelbijten, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van cliënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose e.d. of als de cliënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van de garantie.
 7. Schade door oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud is uitgesloten van garantie.
 8. Cliënt is gehouden de poetsinstructies en vereiste mondhygiëne na te leven en op te volgen. Wanneer tijdens een controle blijkt dat de patiënt zich onvoldoende heeft gehouden aan de poetsinstructie en/of de juiste mondhygiëne niet heeft nageleefd, kan KCTA de cliënt hiervoor een schriftelijke waarschuwing geven. Bij het verstrekken van een derde waarschuwing vervalt de aanspraak van cliënt op de garantie.
 9. Client heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer cliënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij den KCTA.
 10. Uitgevoerde controles worden volgens de geldende tarieven gefactureerd en worden doorberekend aan de cliënt.
 11. Het in overleg met de cliënt maken van röntgenfoto’s (intra-oraal, OPT en/of CT scan) bij controles is niet kosteloos en zal worden doorberekend aan de cliënt volgens de geldende tarieven.
 12. De in hierboven genoemde lid 12 toegezegde garanties zijn onvoorwaardelijk verbonden aan een adequate en preventieve zorgverlening aan en door de cliënt zelf. Indien niet in goed overleg de in dit lid 14 vermelde zorg en behandelingen zouden kunnen plaatsvinden door toedoen of nalaten van de patiënt/cliënt, vervalt uiteraard de garantie zoals vermeld in dit lid 14.
 13. Indien een cliënt last heeft van knarsen, dient hij/zij dit aan te geven aan KCTA. KCTA kan een knarsplaat vervaardigen voor cliënt, volgens de geldende tarieven.
 14. Cliënt dient te allen tijden KCTA volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van KCTA, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van KCTA beperkt tot bedrag van de factuur.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KCTA of haar leidinggevenden/ondergeschikten.
 4. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking/ voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KCTA.
 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoel, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal KCTA de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en KCTA is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Als geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en KCTA, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar KCTA kantoor heeft.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

KCTA ALGEMENE VOORWAARDEN